نمایش نوار ابزار

آيا بايد يك مرجع تقليد ثابت داشت يا مي توان از چند مرجع تقليد كرد؟

جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

سؤال:

شاهین از تویسرکان:

آيا بايد يك مرجع تقليد ثابت داشت يا مي توان از چند مرجع تقليد كرد؟
جواب:

سلام

تقليد از ضروريات در احكام ديني است، خواه عالم به دانش هاي ديگر باشد يا نباشد. نياز انسان جاهل به تقليد، محتاج به بيان نيست و نياز عالم به تقليد به اين جهت است كه هر دانشمندي دايره دانش او به قسمت ناچيزي از احتياجات محدود است، مثلا دانشمندطب، در ساختن خانه اش بايد مقلد مهندس و معمار ساختمان باشد. اگر سوار هواپيما شد، مقلد خلبان و اگر سوار كشتي شد، پيرو بي چون و چراي ناخدا باشد. بنابراين ، كسي كه ايمان به دين دارد و مي داند براي او وظايف و تكاليفي معين شده ، به حكم عقل و فطرت خود ملزم است نسبت به وظايف، يكي از سه راه را انتخاب كند يا علم به آن ها پيدا كند، يا از عالم پيروي كند و يا جانب احتياط را مراعات كند. در صورتي كه نه عالم به وظايف است و نه اهل احتياط، راه منحصر پيروي از نظريات عالم و دانشمند به آن احكام است . اگر دانشمندان در آن احكام اختلاف نظر داشتند، از نظر اعلم آن ها پيروي كند. (۱)

انسان بايد در احكام از مرجع تقليد اعلم پيروي نمايد و زماني كه مرجع تقليد خود را شناخت، بايد فقط از او پيروي نمايد و نمي تواند مسئله اي را از مرجع ديگر تقليد نمايد. ملاك تقليد به دست شخص نيست تا از هر كس خواست، در مسئله اي پيروي نمايد. اين مسئله حكم عقلي است كه وقتي انسان شخصي را اعلم در يك رشته و تخصص خاصه (فقه) تشخيص داد، از او پيروي كند، كه در احكام شرعي نيز گفته شده است.

از اين رو اولا: بايد از مرجع اعلم تقليد نمود؛
ثانيا: ملاك تقليد آساني و سختي نيست؛ بلكه مقلد بايد از نظرات و فتاواي مرجع تقليد خود پيروي نمايد. البته در صورتي كه چند مرجع و فقيه در نظر كسي مساوي باشند، انسان در گام اول مي تواند در هر مسئله اي از يكي از مراجع كه مساوي هستند تقليد كند، ولي اگر هر كدام از مراجع در زمينه و رشته اي اعلم و متخصص تر بود، بايستي در آن زمينه از او تقليد كرد.

۱ – آيت الله وحيد خراساني ، رساله توضيح المسائل ، ص ۱۷۲ ، ۱۷۳٫

دیدگاه ها